Hala Sportowa

BC/Case Studies/Hala Sportowa
Sierakowice

Hala Sportowa

Kilka słów o projekcie

Nasza firma pozyskała dotację na pasywna hale sportową w Gminie Skierniewice.
Celem projektu była poprawa jakości powietrza w Gminie Skierniewice poprzez realizację demonstracyjnego projektu polegającego na budowie pasywnego budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem techniki zapewniającej korzyści dla środowiska, przyczyniającego się do ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM W SIERAKOWICACH PRAWYCH” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 7 808 084,03 zł
Wartość dofinansowania: 4 856 464,54 zł

Nasza firma poprowadziła również kampanie promocyjną hali. Dzieci i dorośli wysłuchały prelekcji o podstawach budownictwa pasywnego oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Zobaczyły również jak konwencjonalne źródła energii negatywnie wpływają na ich środowisko. Po wysłuchaniu prelekcji wszyscy mogli zwiedzić nowy obiekt.