Pasywny Urząd Gminy

BC/Case Studies/Pasywny Urząd Gminy
Maków

Pasywny Urząd Gminy

Kilka słów o projekcie

Nasza firma pozyskała dotację na pasywny Urząd Gminy w Makowie.
Celem bezpośrednim była poprawa jakości powietrza w gminie Maków poprzez realizację demonstracyjnego projektu polegającego na budowie pasywnego budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem techniki zapewniającej korzyści dla środowiska, przyczyniającego się do ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIEJSCOWOŚCI MAKÓW W TECHNOLOGII PASYWNEJ NA DZ. NR 595/2 I 595/3” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 6 563 991,25 zł
Wartość dofinansowania: 3 813 567,33 zł