Bajor Consulting.
. . .Marketing terytorialny


Wiedza na temat promocji regionów, miast, powiatów staje się coraz cenniejsza i wpływa w istotny sposób na sukces gospodarczy oraz poziom życia w tych jednostkach terytorialnych. Obecnie w Polsce brakuje działań, które koordynowałyby programy promocyjne oraz korzystały z najnowszych osiągnięć nauk o komunikacji i marketingu.

W ujęciu teoretycznym rozwój marketingu terytorialnego związany jest z pracami T. Markowskiego, A. Szromnika czy T. Domańskiego. W swoich opracowaniach proponują oni postrzegać gminę jako pewnego rodzaju produkt i w zarządzaniu nim stosować narzędzia wykorzystywane w praktyce przedsiębiorstw. Wychodzi się z założenia, że gmina funkcjonuje w sposób podobny do przedsiębiorstwa. Wytwarza produkty i usługi (sama w istocie będąc swoistym produktem) oferując je na rynku wewnętrznym (gmina) i zewnętrznym (otoczenie gminy). Zabiegając o sprzedaż swoich dóbr i usług gmina funkcjonuje w warunkach konkurencji innych ośrodków. Warunki konkurencji wymagają wykorzystania wszystkich narzędzi zwiększających efektywność funkcjonowania, w tym narzędzi marketingowych.

Marketing terytorialny jest nauką nową, nie stosowaną dotychczas w samorządach polskich. Nie możemy utożsamiać marketingu terytorialnego z promocją gminy. Marketing to działania skoordynowane, zaplanowane, które mają doprowadzić m.in. do:

Celem marketingu terytorialnego jest stworzenie dobrego miejsca życia dla mieszkańców tejże gminy.

Przy pracy nad planem marketingowym uczestniczyć będą eksperci marketingu terytorialnego.

Główne cele marketingu terytorialnego:

Region Garfagnana stworzył własną markę, która dziś jest znana i rozpoznawana na całym świecie. Marka ta promuje region pod względem turystycznym, ale głównym celem marki było stworzenie nowych rynków zbytu na lokalne produkty.

Produkty wytworzone przez rolników i producentów lokalnych posiadają łatwo rozpoznawalne logo. Artykuły lokalnych przedsiębiorców z regionu Garfagnana sprzedawane są na całym świecie. Środki niezbędne na promocję marki pochodziły ze środków Unii Europejskiej.

Promocja gminy i miasta jako element pozyskanie inwestycji bezpośrednich

Nie trzeba przekonywać, iż pozyskanie nowego inwestora zmniejsza bezrobocie, wpływa na rozwój. Pozyskanie inwestora jest jednak zadaniem trudnym ze względu na konkurencję innych miast regionu, które już prowadzą działania marketingowe.

Gmina chcąca przyciągnąć prorozwojową inwestycję musi sobie zdawać sprawę, iż potencjalny inwestor oprócz przewag kosztowych i lokalizacyjnych coraz częściej poszukuje wykształconej kadry, bazy mieszkaniowej, kulturalnej.

Jak wskazują najnowsze badania, na podjęcie decyzji o miejscu lokalizacji inwestycji wielki wpływ mają informacje o atrakcyjności wizualnej i tak zwanym prestiżu miejsca. Budowa wizerunku gminy jest więc niezbędna.

Jednak przykłady kilku małych gmin mogą świadczyć, że strategie marketingowe odpowiednio zastosowane mogą skutecznie pomagać w rozwoju. Gmina Polkowice, Mszczonów, Kostrzyn, Niepołomice są chlubnymi przykładami udanych działań marketingowych.

Promocja zasobów naturalnych i kulturowych

Kreowanie wizerunku gminy wpływa na rozwój turystyki. Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych może wpłynąć na rozwój gminy. Działania te muszą być jednak połączone z stymulowaniem rozwoju gospodarstw agroturtycznych, miejsc hotelowych, gastronomicznych. Turyści coraz częściej zwracają uwagę na wizerunek miejsca i jego ofertę.

Ważne jest stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej oraz określenie rynków zbytu na produktu turystyczne.

Gminy, które nie podejmą działań marketingowych przegrają walkę z tymi, które zrozumiały wagę problemu. Promocja gminy może być dzisiaj prowadzona w oparciu o środki Unii Europejskiej oraz inne, nie pochodzące z budżetu JST.

Proponujemy Państwu udział naszych ekspertów w tworzeniu Planu Marketingu Terytorialnego oraz jego realizacji.


Kontakt

Bajor Consulting
Józefów 5J, 95-002 Smardzew
+48 501 425 844