Bajor Consulting.
. . .Lokalny Plan Rewitalizacji


Wszystkie projekty realizowane przez naszą firmę w ramach działania 3.3 otrzymały dotacje!

Lokalny Plan Rewitalizacji jest kluczowym dokumentem planistycznym dla obszaru miejskiego.

Czym jest rewitalizacja?

Pojęcie rewitalizacji określane jest jako odbudowa, renowacja czyli przywracanie stanu pierwotnego lub minimum stanu używalności jakiegoś obiektu lub terenu. Pamiętać jednak musimy, że rewitalizacja to nie tylko renowacja budynków. Należy ją rozumieć jako odnowę całej struktury społecznej oraz gospodarczej miasta. Trwały rozwój miasta nastąpi bowiem tylko wtedy, gdy zapewnimy szanse wszystkim mieszkańcom bez względu na status społeczny. Dokumenty strategiczne muszą zaprogramować jak osiągnąć ten cel, zaplanować jakie grupy mieszkańców wymagają szczególnego wsparcia.

Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta

Lokalny Program Rewitalizacji zatem, to dokument planistyczny, który diagnozuje sytuację w mieście oraz określa dzielnice wymagające przeprowadzenia zaplanowanych zadań rewitalizacyjnych. Dlatego najważniejszą częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji jest diagnoza, która wskaże szanse i zagrożenia rozwoju obszaru miejskiego. Należy zidentyfikować te obszary, które w rzeczywistości spełniają kryteria poddania ich procesom rewitalizacyjnym. Dokonując tego wyboru należy wziąć pod uwagę poziom:

Metody

Wybierając metody opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji i formy jego prezentowania wykorzystany zostanie dorobek teoretyczny, polski i zagraniczny uwzględniający postęp wiedzy w tej dziedzinie, doświadczenia zespołów opracowujących strategie dla różnych jednostek terytorialnych jak również metodologię i zasady prezentowania planów strategicznych zalecanych przez Unię Europejską i stosowanych przez regiony krajów do Unii należących.

Partnerstwo

Rozwój Miasta jest sprawą wspólną całej jego społeczności. LPR będzie tak opracowany, aby zaakceptowało go i realizowało jak najwięcej uczestników życia społecznego i gospodarczego. Władzy samorządowej przypada tu szczególna rola inicjatora, koordynatora, a często także realizatora poszczególnych działań. Kluczowym warunkiem powodzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji jest uzyskanie konsensusu różnych aktorów zaangażowanych w proces ich tworzenia. Porozumienia pomiędzy nimi dotyczą zwykle wielu aspektów operacji, zawsze jednak wyboru miejsca rewitalizacji i wysokości środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Wykonane przez naszą firmę Lokalne Programy Rewitalizacji:
1.    Miasto Sopot,
2.    Miasto Wołomin,
3.    Miasto Wieluń,
4.    Miasto Kozienice,
5.    Miasto Gostynin,
6.    Miasto Tarczyn,
7.    Miasto Marki ,
8.    Miasto Ząbki,
9.    Miasto Sierpc,
10.    Miasto Warta,
11.    Miasto Płońsk,
12.    Miasto Serock,
13.    Miasto Góra Kalwaria (dla terenu powojskowego),
14.    Miasto Poddębice,
15.    Miasto Koluszki,
16.    Miasto Krośniewice,
17.    Miasto Skierniewice,


Kontakt

Bajor Consulting
Józefów 5J, 95-002 Smardzew
+48 501 425 844