Bajor Consulting.
. . .Rewitalizacja Miasta SieradzMiło nam poinformować, że projekt naszego klienta – Miasta Sieradz został zakwalifikowany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Projekt pn. „Od elekcji Królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” złożony został przez Gminę Miasto Sieradz w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt umieszczony jest w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Założeniem Projektu jest zainicjowanie procesu korzystnych przemian gospodarczych, przestrzennych i społecznych w celu przywrócenia obszarowi staromiejskiemu godnej rangi w strukturach Sieradza oraz nadania mu nowych funkcji kulturalno-turystycznych, opartych na bogatym dziedzictwie przeszłości.

Finansowanie Projektu odbywa się poprzez zaangażowanie środków własnych Lidera i Partnerów, stosownie do zakresu planowanych przez poszczególne podmioty działań. Całość przedsięwzięcia szacowana jest na kwotę 41.890.000 zł. W ramach RPO przewidziane jest dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez refundację poniesionych kosztów do wysokości 71,7% wartości projektu.


Kontakt

Bajor Consulting
Józefów 5J, 95-002 Smardzew
+48 501 425 844